ملاحظاتي درباب فهارس جديد كتابخانه ملي ايران (قسمت پنجم: جلد 52) – مصطفی درایتی

ملاحظات جلد 52 فهرست كتابخانه ملي ايران، فهرستنگار سركار خانم پروین متواري سوركي 1-ص 14 شماره 18110 با عنوان «حاشيه

Read more

ملاحظاتي درباب فهارس جديد كتابخانه ملي ايران (قسمت چهارم: جلد 49) – مصطفی درایتی

ملاحظات جلد 49 كتابخانه ملي ايران، فهرستنگار سركار خانم اکرم مسعودي توضيح: در مقدمه اين مجلد آورده اند كه جناب

Read more