توضيحي در مورد آمار ارائه‌شده در «دنا» و «فنخا» در مورد موجوديِ نسخه‌هاي خطي ايران – مجتبی درایتی

  از آنجا كه در پژوهش‌ها و گزارش‌هاي مربوط به نسخه‌هاي خطي مكرر به آمارِ ارائه‌شده در «دنا» و «فنخا»

Read more